Misyon Vizyon-Etik

Misyonumuz

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda verimliliği ve sosyal sorumlulukları gözeterek paydaşlara sürdürülebilir hizmet etmek.

Vizyonumuz

Sektöründe yenilikçi ve öncü olan, ulusal ekonomiye katkı sağlayan küresel bir marka olmaktır. 

Etik Kurallarımız

Gülezler Grup olarak belirlediğimiz Etik Kurallarımız;

Şeffaflık ve Dürüstlük

Ticari paydaşlarımız ile yürüttüğümüz tüm ticari faaliyetlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve şeffaflık önceliklidir. Gerek çalışanlarımızla gerekse ticari paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk, dürüstlükle ve şeffaflıkla hareket ederiz.

Gizlilik ve Mahremiyet

Gülezler Grup’a ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan “gizlilik anlaşmaları” çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuzun bilincinde ve farkındayız.

Gülezler Grup’un tüm faaliyetlerine ilişkin “Gizli” olarak tanımlanmış bilgileri korur, bu bilgileri sadece Gülezler Grup’un amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri yasalar ve Gülezler Grup iç tüzükleri çerçevesinde belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Gülezler Grup’a ait herhangi bir gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (“insider trading”) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Çıkar Çatışması

Gülezler Grup ve Çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak dururuz. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Gülezler Grup dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş faaliyetinde bulunmayız.

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırız.

+ Markamıza Karşı Sorumluluklarımız

Tüm paydaşlarımız yeteneklerimiz, profesyonelliğimiz, yeterliliğimiz, şeffaflığımız ve dürüstlüğümüz sayesinde Gülezler Grup’a güvenir ve itibar eder. Bu güven ve itibarı ayakta tutmak ve sürekli kılmak için; politikalarımız, ulusal ve uluslararası yasa/yönetmelik/standartlar, müşterilerimize taahhüt ettiğimiz teknik şartnamelere eksiksiz ve şartsız uyarız ve gereklilikleri yerine getiririz. Yetkin ve profesyonel olmadığımız alanlarda ürün ve hizmetler sunmayı taahhüt etmeyiz.

Çalışanlarımız, Tedarikçilerimiz ve Müşterilerimiz doğruluk ve meşruiyet kriterlerini uygulayan bireylerden ve Tüzel kişiliklerden oluşur. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

Görsel ve Yazılı basında; Kamuoyu önünde Gülezler Grup’u temsilen konuştuğumuzda, kendi görüşlerimizi değil, Gülezler Grup’un kurumsal görüşlerini ifade ederiz.

Sosyal medya platformlarında, görevlerimizle ilgili ve/veya kişisel tercihlerimize bağlı olarak görüş belirtirken, görüşlerimizin Gülezler Grup’u bağlayabileceği bilinciyle hareket ederiz.

+ Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif yönetim yapımızla Müşteri memnuniyetini sağlamayı öncelikleriz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi, zamanında ve şartnameler çerçevesinde teslim ederiz. Müşterilerimize eşit, şeffaf, nazik, saygılı ve adalet çerçevesinde yaklaşırız.

+ Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Tedarikçilerimize karşı Adil, Nazik ve Saygılı davranır, Gizlilik ve mahremiyet kurallarını ihlal etmeyiz. Söz verdiğimiz yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiririz.

+ Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sadece “yasal” ve “etik” alanlarda rekabet eder, haksız rekabeti ortaya çıkarabilecek eylemlerden ve uygulamalardan kaçınırız.

+ Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını, Çalışanlarımıza dürüst, adil ve şeffaf bilgiler vermeyi, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak; bireysel gelişimi için gerekli önlemleri alarak sosyal sorumluluk çerçevesinde uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda teşvik ederiz.

+ Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Gülezler Grup’un sürekliliğine önem vererek ve ortaklarımıza değer oluşturma hedefi doğrultusunda; stratejik planımızı eksiksiz uygular, gereksiz riskleri almayız. Bütçe disiplinine uyar, karşılıklı hesap verebilirlik çerçevesinde şeffaf hareket ederiz. Gülezler Grup’un öz kaynaklarını verimli yönetiriz, rekabet gücümüzü düşürecek eylemlerden kaçınırız.

+ Yasalara ve Mevzuatlara Karşı Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm ticari faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde yürütür, Yasa koyucu kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri herhangi bir menfaat beklentimiz olmaksızın sunarız.

+ Kamuya Karşı Sorumluluklarımız

Toplumsal fayda, Doğal kaynakların korunması ve Çevreye saygı doğrultusunda hareket eder, Toplumsal paydaşlarımızın yaşam standartlarını artıracak gelişmeleri destekleriz. Gülezler Grup ve çalışanları gerek ticari faaliyetlerinde gerekse özel yaşamlarında iklim değişikliği ve sürdürülebilir çevre konusunda farkındalıklarının yüksek olmasına yönelik CO2 salınımı azaltacak, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak tedbirleri almaları desteklenir.

Gülezler Grup çalışanları iyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal fayda sağlayan konularda duyarlı bir hareket eder, sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

Ülkemizin ve ticari faaliyetlerimiz olan ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ticari faaliyetlerimizi etkilemeye yönelik veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.