Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Gülezler Grup, günümüzde oldukça önemli hale gelen Sosyal Sorumluluk konusunu çalışanlarına ve tedarikçilerine benimseterek, bu hususta onların işbirliğini ve katılımıyla topluma katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bilginin paylaşılarak artacağına inanan Gülezler Grup, “Eğitimin Gerekliliği” ilkesiyle hareket etmektedir. Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederiz.

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz Gülezler Grup bünyesinde Sosyal Sorumluluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal Sorumluluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir misilleme veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan Öneri, Dilek ve Şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini atabilir ve bunlar İnsan Kaynakları tarafından açılarak, değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme, düzeltici faaliyetler çalışmaları yapılır.​

 

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

  + Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

  + Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

  + Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

  + Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

  + Sağlık ve Güvenlik

  + Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

  + Yabancı Uyruklu Çalışanlar

  + İnsan Kaçakçılığı

  + Dinlenme Günleri ve Tatiller

  + İşe Alma ve İstihdam

  + İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)

  + İşçi Disiplini

1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İşyerimiz de zorla işçi çalıştırmanın, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar.

 

2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

 

3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. İşyerimiz; ırk, cinsiyet, renk, milliyet, ya da sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı yerler olarak muhafaza etmeye kararlıdır. İşyeri için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi vasıflar temel alınarak yapılır.

 

4. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret/Maaş)

İşyeri, çalışanlarına; sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunularak bu çabalar desteklenir.

 

5. Sağlık ve Güvenlik

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Şirket, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterir.

 

6. Toplum ve Paydaşlara Bağlılık

Şirket, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

 

7. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Şirket içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden alınamaz. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 

8. İnsan Kaçakçılığı

Şirket kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

 

9. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada altı gün çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.

 

1o. İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

 

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Şirket ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği” imzalatılır.

 

12. İşçi Disiplini

Şirket tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.

12.1. Genç İşçi Çalıştırmama Taahhüdü

+ Temel eğitimini tamamlamış (ilköğretim) 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış işçi çocuk işçi; 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını tamamlamamış işçi ise genç işçi olarak anılır.

+ Gülezler Grup, Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı Sosyal Sorumluluk Politikasında taahhüt eder. Bunu sağlamak için;

 

Çalışma Yaşı:

Gülezler Grup’ta  18 yaşın altında olan çocuk ve genç işçiler kesinlikle çalıştırılmaz.

+ İşyerimizde çalışmak için müracaatta bulunan insanlar öncelikle İnsan Kaynakları bölümünde iş başvuru formu doldurup, gelen kişinin kimliğini görüp kimliğinden de fotokopi alınır. Kişinin yaşı on sekiz yaşın altında ise kendisiyle çalışılamayacağı beyan edilir.

+ Herhangi bir nedenle genç işçi bulunması durumunda:

 

Sağlık Kontrolleri

Genç ve çocuk işçilerin işe alınmadan önce mutlaka işyeri hekimi tarafından muayene edilerek çalışacağı işin niteliğine ve şartlarına göre o işte çalışmaya uygun olduğuna dair sağlık raporu alınır. İşçi çalıştırılmaya devam edildiği sürece 18 yaşını doldurana dek her altı ayda bir yeniden sağlık kontrolünden geçirilir.

 

Çalışma Koşulları

Genç ve çocuk işçiler ancak okuldaki başarılarına ve meslek seçimine veya mesleki eğitimine katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilir.

Ayrıca Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği doğrultusunda ağır ve tehlikeli kapsamdaki işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır.

 

Çalışma Saatleri ve Tatiller

Çocuk ve genç işçilerin çalışma saatleri, günde 14 saat kesintisiz dinlenme verilecek şekilde düzenlenmiştir.

Okuluna devam eden genç işçi veya çocuk işçiler eğitim dönemlerinde eğitim saatleri dışında günde en çok 2 saat çalıştırılabilirler. Eğitimleri devam ederken haftalık çalışma saatleri toplam 10 saati aşamaz.

Eğitimine devam eden fakat okulu kapalı dönemde olan veya temel eğitimini tamamlamış, sonrasında eğitimine devam etmemiş 15 yaşını tamamlamamış çocuk işçiler günde en fazla 7 saat, haftada ise toplamda 35 saat çalıştırılabilirler. Fakat 15 yaşını tamamlamış genç işçiler günde 8 saat çalıştırılabilirler. Haftalık çalışma saatleri ise en fazla 40 saat olabilir.

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatilleri ise en az kesintisiz 40 saat olmalıdır. Bu sürelerin ücretleri de kendilerine ödenmelidir.

18 yaş altı işçilerin yıllık izin hak edişleri 20 günden az olamaz ve kesintisiz kullandırılması esas alınır.

+ Yukarıdaki açıklamalar dahilinde Gülezler Grup ve gruba bağlı iştiraklerde Firmasında genç işçi çalıştırılmayacağını beyan ve taahhüt ederiz.

 

12.2. Zorla Çalıştırmama Taahhüdü

+ Gülezler Grup, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı Sosyal Sorumluluk Politikasında taahhüt eder ve bu taahhüdünü Sözleşme ile bağlamıştır.

 

İYİ UYGULAMALAR:

Gönüllü Çalışma:

+ Çalışanlar kendi rızaları ile iş başvurusunda bulunurlar.

+ Kişi çalışmayı kendi iradesi ile red eder veya kabul eder

+ Gönüllü işe alındığını gösteren formu dosyasında kayıtlıdır

+ Orjinal nüfus belgesi alınmaz, sadece fotokopi alınır

+ Rızası olmadan işyeri içinde başka görevde çalıştırılmaz

+ Maaş ödemesi kesinlikle 3. taraf ‘a yapılmaz

 

Fazla Çalışma:

Fazla Mesai çalışmalarında gönüllülük esastır

Fazla Mesai yerel kanuna uygun şekilde ödenmektedir

Fazla Mesai limitleri günlük takip edilmektedir

 

Dilek ve Şikayet:

Herhangi bir konuda önerisi, şikayeti ve dileği olan çalışan dilek ve şikayet kutuları, kurul, ilk amiri ve İnsan Kaynakları bölümü aracılığıyla yazılı ve/veya sözlü olarak iletebilir.

 

12.3. Sendika Kurma/Toplu Pazarlıkta Özgürlük Tahhüdü

+ Gülezler Grup, İşçilerin toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi taahhüt eder. Çalışanlar dilediği zaman sendikal girişimlerde bulunmakta özgürdürler.

+ Hedefimiz, çalışanlarımızın işle ilgili görevlerini mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmeleridir. Şirketin her çalışanının tacizin olmadığı bir ortamda çalışmaya hakkı vardır. Şirketimizin politikaları çalışma ortamında taciz, ayrımcılık, huzursuzluk, düşmanlık veya saldırganlığa neden olan davranışları yasaklar. Yasaklanmış olan taciz veya ayrımcılık içeren, aşağılayıcı veya küçük düşürücü şakalar yapan, iftiralarda bulunan, ezmeye çalışan veya Şirketimizin politikasını ihlal eden diğer uygunsuz davranışlar gösteren bir çalışan, işe son verilmesi dahil olmak üzere, gerekli disiplin cezası verilecektir.

+ Şirketimiz çalışanlarından olumlu ayrımcılık konusundaki çalışmalarımıza katkıda bulunmasını beklemektedir. Eğer, şirketimizde ayrımcılığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, yönetimin bir üyesini ya da İnsan Kaynakları sorumlusunu bilgilendirmelisiniz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu:

Kurul yerel kanuna göre bulunması zorunlu kişiler ve seçimle gelmiş İşçi Temsilcilerinden oluşmaktadır o Kurul her ay düzenli olarak toplanmaktadır ve toplantı tutanakları kayıt altına alınmaktadır.

İlgili konulardaki gündem maddelerinin yanı sıra çalışanların öneri, şikayet, dilekleri temsilciler aracılığıyla iletilmekte, değerlendirilmekte ve aksiyonlar alınmaktadır.

12.4. Çocuk İşçi Çalıştırmama Politikası ve Taahhüdü

+ Eğitim çağındaki pek çok çocuğun sanayide, hizmet sektöründe ve sokaklarda çalıştığı bilinmektedir. Çocuk emeğinin ucuz olması ve bu emeğin kullanılmasının pek çok nedenleri vardır. İşsizliğin yüksek olması, çocuk işçinin ailesine katkıda bulunması ve kısa yoldan meslek edinmesi gösterilebilir. Buda beraberinde çocukların sorunlarının artmasına ve bu sorunlarında dünyada ve Türkiye’de giderek ağırlaşarak artmasına neden olmaktadır. İş kanunumuz 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılmasının yasak olduğunu belirtmiştir.

+ Gülezler Grup; Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı Sosyal Sorumluluk Politikasında taahhüt eder. Bunu sağlamak için:

 

Çalışma Yaşı

Gülezler Grup ve gruba bağlı iştiraklerde 18 yaşın altında olan çocuk ve genç işçiler kesinlikle çalıştırılmaz.

+ İşyerimizde çalışmak için müracaatta bulunan insanlar öncelikle İnsan Kaynakları bölümünde iş başvuru formu doldurup, gelen kişinin kimliğini görüp kimliğinden de fotokopi alınır. Kişinin yaşı on sekiz yaşın altında ise kendisiyle çalışılamayacağı beyan edilir.

 

Herhangi bir nedenle çocuk işçi bulunması durumunda:

+ Bulunan çocuk işçi sahadan hemen uzaklaştırılmaz, sahada bulunmasının kök nedenleri araştırılır.

+ Öğrenim yaşındaki çocuk işçi için eğitimini tamamlayana kadar eğitim yardımı ve mali yardım sağlanır.

+ Çocuk işçi eğitimini tamamlayıp 18 yaşını geçtiğinde; işe alımlarda öncelik tanınır.

+ Gece çalıştırması yaptırılmaz, tehlikeli, ağır ve fiziksel, zihinsel ve sosyal durumunu olumsuz etkileyecek işlerde çalıştırılmaz.

+ Sahada bulunan çocuk işçi ile ilgili önlem planı sürekli olarak izlenir.

+ Yukarıdaki açıklamalar dahilinde Gülezler Grup ve gruba bağlı iştiraklerde Firmasında çocuk işçi çalıştırılmayacağını beyan ve taahhüt ederiz.

 

12.5. Ayrımcılık Yapmama Politikası

+ İşyeri olarak çalışanlarımız, başarımıza önemli katkılarda bulunan çeşitli yeteneklerini bize sunan ve bir elin nesi var, iki elin sesi var sözünü ve insanı en değerli kaynak olarak benimsemiştir.

+ İşyerimiz, herkese karşı adil, dürüst ve saygı ile davranılan, eşit imkanların sunulduğu bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamıştır. Şirketin politikası, tüm çalışanlar ve başvuranlar için yeteneğe dayanan bir imkân sağlamaktır. Çalışanın dili, dini, ırkı, milli kökeni, fiziksel veya zihinsel engelliği ve cinsiyeti ne olursa olsun herkese eşit fırsatı tanımaktadır.